Zgjatet afati për Regjistrimin e Prones pa Pages në Emër të dy Bashëkshortëve

April 30, 2019

Me vendim e Qeverisë të Republikës së Kosovës  nr.01/99 të datë  23.04.2019 është miratuar vendimi që ju mundëson në afatë një vjeqar, Prill 2019-Prill 2020 ,që të regjistrohet pa pages prona në emër të dy bashëkshortëve në gjithë teritorin e Republikës së Kosovës. 

Vendimi i Qeveris së Republikë së Kosovës  për vazhdimine e afatit për regjistrimin e pronës në emër të dy bashëkshortëve

Udhëzimi Administrativ Nr.02/2019 për ndryshimin dhe plotësimin e U.A. Nr. 03/2016 Masat e Veçanta për regjistrimin e pronës së palujtshme të përbashkët në emër të dy bashkëshortëve