Agjencia për Barazi Gjinore është duke mbajtur trajnimin për Vlersimin e Ndikimit Gjinorë derisa trajnimi do të vazhdoj edhe me 11 Qershor

June 10, 2019

Në trajnim do të shqyrtohen tri koncept dokumente: Koncept dokumenti për Avancimin e legjislacionit për sigurinë dhe shëndetin në punë, i cili do të shqyrtohet  nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale.Koncept dokumenti për të drejtën e autorit dhe të drejtën e përafërt si dhe Koncept dokumenti për Muzetë nga Ministria e Kulturës Rinis dhe Sportit.

Trajnimi do të mbahet nga ekspertja Anamaria Golemac Powell dhe Blerinda Idrizi Udhëheqëse e projektit, konzorciumit NIRAS- CPM Internacional. 

Punëtorit u realizuan me mbështetjen financiare të SIDA’s Suedez .