Adresa

Ndërtesa e Qeverisë 
Sheshi:Nëna Tereze p.n,
Prishtinë, Kosovë
Tel: +381 (0) 38 200 14 274
E-mail: abgj@ks-gov.net
Web: http://abgj.rks-gov.net 


 

Lajmi Kryesor
Themelimi i Agjencisë për Barazi Gjinore

Qeveria e Kosovës me vendim nr. 5/131 të datës 1 shkurt 2005 ka themeluar Zyrën për Barazi Gjinore si organ të veçanet të Qeverisë së Kosovës konform nenit 5.1, Rregullores së UNMIK-ut, Nr. 2004/18, të datës 7 qershor 2004, mbi shpalljen e Ligjit për Barazi Gjinore të miratuar nga Kuvendi i Kosovës (Ligji Nr. 2004/2). 
Me vendimin e Qeverisë së Kosovës nr. 03/2006 të datës 12.07.06 Zyra për Barazi Gjinore prej 1 Shtatorit 2006 shndërrohet në Agjenci për Barazi Gjinore, në Zyrën e Kryeministrit.
Fuqizimi i kësaj Agjencie është bërë me Urdhëresë Administrative nr. 2007/3, Zbatimi i Rregullores së UNMIK-ut nr. 2001/19 mbi Degën Ekzekutive të IPVQ-ve.