Agjencia për Barazi Gjinore në bashkëpunim me Zyrtaren për Barazi Gjinore në Komunën e Deçanit kanë mbajtur punëtori për prezantimin e kornizen ligjore për mbrojtje nga dhuna në familje dhe dhuna ndaj grave

March 21, 2023

Agjencia për Barazi Gjinore në bashkëpunim me Zyrtaren për Barazi Gjinore në Komunën e Deçanit kanë mbajtur punëtori për prezantimin e kornizen ligjore për mbrojtje nga dhuna në familje dhe dhuna ndaj grave. Është prezantuar Ligji për Barazi Gjinore dhe Procedurat Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje. Ndërsa ZBGJ në këtë komunë ka prezantuar obligimet e Komunës për funksionalizimin e mekanizmit komunal për parandalimin dhe trajnimin e dhunës ndaj grave.

Në takim morën pjesë Kryetari i Komunës së Deçanit Bashkim Ramosaj, Asambleistët e kuvendit komunal, zyrtar nga komuna, policia, përfaqësues të zyres për punë sociale, punëtor shëndetësor et