ABGJ në bashkëpunim me Zyrtaren për Barazi Gjinore në Komunën e Dragashit ka organizuar punëtorinë me temën “Dhuna në Familje “

October 31, 2018

Agjencia për Barazi Gjinore  në bashkëpunim me Zyrtarët për Barazi Gjinore  në Komunën e Dragashit  kanë  organizuar  punëtorinë  me temën “Dhuna  ne familje “

Në këtë punëtori është diskutuar për dhunën në familje në Kosove,ne fokus të veqant  Procedurat  Standarde të Veprimit , si dhe  zbatimi i tyre nga akterët  Institucional.    
Punëtoria  është mbajtur me date 10.10.2018 dhe 15.10.2018 në hotel "Argjena"-  Brod  . Ne këtë punëtori  morën pjese 16 persona zyrtarë nga departamentet të ndryshme ,përfaqësues nga drejtroria  e arsimit,  përfaqësues nga drejtoria  e qendrës për punë sociale dhe  gjykata themelore e Komunës  së Dragashit.