Me ftesë të Institutit Evropian për Barazi Gjinore, Kryeshefja Ekzekutive e Agjencisë për Barazi Gjinore Edi Gusia po merr pjesë në punëtorinë një ditore me temë "Intergrimi Gjinore në Ballkanin Perëndimorë dhe Turqinë" që po mbahet në Mal të Zi

September 22, 2022

Me ftesë të Institutit Evropian për Barazi Gjinore, Kryeshefja Ekzekutive e Agjencisë për Barazi Gjinore Edi Gusia po merr pjesë në punëtorinë një ditore me temë "Intergrimi Gjinore në Ballkanin Perëndimorë dhe Turqinë" që po mbahet në Mal të Zi.

Nga Agjencia për Barazi Gjinore u prezantuan të arriturat e Qeverisë së Republikës së Kosovës në zbatimin e Programit të Kosovës për Barazi Gjinore për periudhen 2020- 2021, dhe kornizën ligjore që garanton barazinë gjinore.