November 22, 2023

Agjencia për Barazi Gjinore/ZKM në bashkëpunim me Institutin e Kosovës për Administratë Publike, në koordinim me Zyrtaren për Barazi Gjinore në komunën e Prizrenit dhe me mbështetje të asistencës teknike të Un Women kanë mbajt trajnim një ditorë për "Parandalimin dhe Trajtimin e rasteve të ngacmimit seksual në vendin e punës".

Gjatë trajnimit janë prezantuar format e ngacmimit seksual, politikat kundër ngacmimit seksual në organet e administratës publike, krijimi i një kulture të respektit brenda vendit të punës, zingjiri i menaxhimit të rasteve të ngacmimeve seksuale etj.