Agjencia për Barazi Gjinore/ZKM në bashkëpunim me akteret instituciona në Mitrovicë filluan ciklin e trajnimeve Procedurat Standarde të Veprimit për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje

May 31, 2019

Agjencia për Barazi Gjinore/ZKM në bashkëpunim me akteret institucional me 30 dhe 31 Maj, në Mitrovice filluan ciklin e trajnimeve për Procedurat Standarde të Veprimit për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje. Ne trajnim të pranishem ishin Policia e Kosovës, Mbrojtësit e viktimave, Gjyqtar e Prokuror, Punëtor social, Mjekë e Psikolog klinik dhe përfaqesuesit e strehimoreve.