Agjencia për Barazi Gjinore është duke vazhduar me trajnimin për Vlersimin e Ndikimit Gjinorë me datë 13 dhe 14 Qeshorë

June 13, 2019

Në trajnim për VNGJ i cili ka vazhduar  me 13 Qeshorë dhe do vazhdoj me 14 Qeshorë,janë shqyrtuar tri koncept dokumente: Koncept dokumenti për sëmundjet ngjitëse, nga Ministria e Shendetësisë ,Koncept dokumenti për sistemimin e punëtorëve të huaj të punësuar në RKS dhe Koncept dokumenti për skemen e ndihmës sociale në Kosovë nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale.

Trajnimet janë mbajt nga ekspertja nderkombëtare Anamaria Golemac Powell dhe Blerinda Idrizi Udhëheqëse e projektit, konzorciumit NIRAS- CPM Internacional.

Punëtorit u realizuan me mbështetjen financiare të SIDA’s Suedez .