Agjencia për Barazi Gjinore/ZKM me datë 24-25 Qershor ka mbajt trajnim me Zyrtar nga Zyrat e Informimit Publik në Institucionet e RKS

June 25, 2019

Trajnimi është fokusuar në teknikat e prezantimit në frymën e legjislacionit që garanton barazinë gjinore, rritjen e njohurive për raportimin dhe prezantimin mediatik në formë të drejtë dhe të pa influencuar nga stereotipet gjinore, artikulim të mesazheve relevante në frymën e këtij legjislacioni dhe promovimin e mundësive të barabarta për vajzat dhe djemtë, gratë dhe burrat në Kosovë . 
Trajnimi po mbahet nga eksperti ndërkombëtarë i fushës se mediave dhe barazisë gjinore- Dr. Massimiliano Fusari i cili vjen përmes projektit të financuar nga Sida për ABGJ dhe i realizuar përmes Konzorciumit NIRAS-CPM International.