ABGJ/ZKM me datë 27 dhe 28 Qeshor është duke mbajtur trajnimin me Kompanitë që merren me realizimin të videspoteve për të pecjellë mesazhe të balancuar me prespektivë gjinore

June 27, 2019

Agjencia për Barazi Gjinore/ZKM me datë 27-28 Qershor është duke mbajt trajnim me kompanitë qe merren me realizime te videospoteve televizive lidhur me rendësin e promovimit të mesazheve të balancuara me perspektivë gjinore.
Trajnimi është fokusuar në teknikat e prezantimit në frymën e legjislacionit që garanton barazinë gjinore, rritjen e njohurive për raportimin dhe prezantimin mediatik në formë të drejtë dhe të pa influencuar nga stereotipet gjinore, artikulim të mesazheve relevante në frymën e këtij legjislacioni dhe promovimin e mundësive të barabarta për vajzat dhe djemtë, gratë dhe burrat në Kosovë . 
Trajnimi po mbahet nga eksperti ndërkombëtarë i fushës se mediave dhe barazisë gjinore- Dr. Massimiliano Fusari i cili vjen përmes projektit të financuar nga Sida për ABGJ dhe i realizuar përmes Konzorciumit NIRAS-CPM International.