Agjencia për Barazi Gjinore në bashkëpunim me akteret institucional sot filluan ciklin e trajnimeve për Procedurat Standarde të Veprimit për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje

October 17, 2019

Agjencia për Barazi Gjinore/ZKM me datë në 17 dhe 18 tetorë 2019 në  bashkëpunim me akteret institucional të Prizrenit sot vazhduan ciklin e trajnimeve për Procedurat Standarde të Veprimit për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje .Në këtë trajnim të pranishem ishin Policia e Kosovës, Prokuroria e Shtetit ,Mbrojtësit e viktimave, Gjyqtar e Prokuror, Punëtor social, Mjekë e Psikolog klinik dhe përfaqesuesit e strehimoreve dhe Strehimorja  Shpresa dhe Shtëpitë e Fëmijëve-Kosovë.