Qeveria e Republikës së Kosovës ne mbledhjen e mbajtur me datë 17/04/2020 ka aprovuar vazhdimin e UA për masat e veçanta për regjistrimin e pronës se paluajtshme të përbashkët në emër te dy bashkëshortëve për një periudhe një vjeçare Prill 2020-Prill 2021

April 18, 2020

Qeveria e Republikës së Kosovës ne mbledhjen e mbajtur me datë 17/04/2020 ka aprovuar vazhdimin e UA për masat e veçanta për regjistrimin e pronës se paluajtshme të përbashkët në emër te dy bashkëshortëve për një periudhe një vjeçare Prill 2020-Prill 2021.

Bashkangjitur e gjeni Vendimin 

Udhëzimi Administrativ (QRK) NR.02/2020 për Ndryshimin dhe Plotësimin e udhëzimit Administrativ (QRK) nr.03/2016 për Masat e Vecanta për Rigjistrimin e Pronës së Palujtshme të Përbashkët në Emër të dy Bashkëshortëve