March 18, 2022

Agjencia për Barazi Gjinore ka mbajtur  punëtori me Zyrtare për Barazi Gjinore në nivel Ministror për Monitorimin dhe Zbatimin e Programit të Kosovës për Barazi Gjinore.

Punëtoria mbështetet me asistencë teknike nga Un-Women .