Agjencia për Barazi Gjinore ka mbajtur punëtori me Zyrtar/e për Barazi Gjinore në nivel Komunal për monitorimin dhe zbatimin e Programit të Kosovës për Barazi Gjinore. Punëtoria u mbështet me asistencë teknike nga Un Women

April 01, 2022

Agjencia për Barazi Gjinore ka mbajtur punëtori me Zyrtar/e për Barazi Gjinore në nivel Komunal për monitorimin dhe zbatimin e Programit të Kosovës për Barazi Gjinore. Punëtoria u mbështet me asistencë teknike nga Un Women.