Agjencia për Barazi Gjinore në bashkëpunimin me ZBGJ në Komunën e Vitisë, organizoi prezantim për kornizen ligjore për mbrojtje nga dhuna në familje dhe dhuna ndaj grave

September 26, 2022

Agjencia për Barazi Gjinore në bashkëpunimin me ZBGJ në Komunën e Vitisë, organizoi prezantim për kornizen ligjore për mbrojtje nga dhuna në familje dhe dhuna ndaj grave. Është prezantuar Ligji për Barazi Gjinore dhe Procedurat Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje, janë prezantuar obligimet e Komunës për funksionalizimin e mekanizmit komunal për parandalimin dhe trajnimin e dhunës ndaj grave.

Në takim morën pjesë zyrtar nga komuna, policia, perfaqësues të zyres për punë sociale, personeli shëndetësor etj.