ABGJ në Prishtinë ka mbajtur puntorinë me temën "Legjislacioni vendor që mbron dhe promovon Barazinë Gjinore në Kosovë"

November 19, 2018

Agjencia për Barazi Gjinore në bashkëpunim me Zyrëtaret për Barazi Gjinore në Komunën e Lipjanit  ,Obiliqit dhe Fushë Kosovës me datë 19.11.2018 në Prishtinë kanë mbajtur punëtorinë me temën: Legjislacioni Vendor që mbron dhe promovon Barazinë Gjinore në Kosovë.  

Në këtë punëtori është diskutuar për Legjislacioni Vendor, Ligjin Kundër Diskriminimit , Ligjin për Mbrojtje nga dhuna në Familje rregulloren për funksionimin  e ZBGJ-ve në nivelin Komunal dhe Ministror .

Në këtë punëtori pjesëmarrës ishin punëtor Komunal të sektorëve të ndryshme nga Komunat Lipjan ,Obiliq dhe Fushë Kosovë , zyrtar nga shërbimi korrektues i Kosovës dhe asamblistë Komunal të Komunave pjesëmarrëse .