Agjencia për Barazi Gjinore nga data 20,21 Nëntor 2018 ka organizuar trajnimin lidhur me Vlerësimin e Ndikimit Gjinorë.

November 24, 2018

Agjencia për Barazi Gjinore nga data 20,21 nëntor, ka organizuar trajnimin lidhur me Vlerësimin e Ndikimit Gjinorë.

Në këtë trajnim të organizuar nga ABGJ  janë shtejlluar tema të cilat kanë të bejnë me Analizat Gjinore si dhe Vlerësimi i Ndikimit Gjinor, përshkrimi i qëllimeve të VNR-së , shfrytëzimi i analizave të bëra për rëndësinë gjinore, definimi i opsioneve- analiza e ndjeshme gjinore dhe peshimi i ndikimit gjinor, identifikimi dhe vlerësimi i ndikimeve të ardhshme (ndikimi ekonomik, shoqëror, mjedisor, ndër-sektorial dhe buxhetor). Trajnimi u mbajt nga dy eksperte ndërkombëtare,në këtë punëtori prezent ishin zyrtar nga MBPZHR,MKRS,Inspktoriati Policore dhe ZKM .

Punëtoria u realizuan me mbështetjen e SIDA’s Suedez