Agjencia për Barazi Gjinore për dy ditë radhë me datë 25 dhe 26 Prill 2019 ka vazhduar me organizimin e trajnimit lidhur me Vlerësimin e Ndikimit Gjinor

April 26, 2019

Agjencia për Barazi Gjinore për dy ditë radhë me datë 25 dhe 26 Prill 2019 ka vazhduar me organizimin e trajnimit lidhur me Vlerësimin e Ndikimit Gjinor,në këtë trajnim të organizuar nga ABGJ  janë prekur tema të cilat kanë të bejnë me Analizat Gjinore si dhe Vlerësimi i Ndikimit Gjinor, Përshkrimi i Qëllimeve të VNR-së , Shfrytëzimi i Analizave të bëra për rëndësinë Gjinore, Definimi i Opsioneve- Analiza e Ndjeshme Gjinore dhe Peshimi i Ndikimit Gjinor, Identifikimi dhe Vlerësimi i Ndikimeve të Ardhshme (ndikimi ekonomik, shoqëror, mjedisor, ndër-sektorial dhe buxhetor). Derisa është punuar se si behet Vlersimi Nidikimit Gjinore në Koncept Dokumentet të Ministrive përkatëse .

Trajnimi u mbajt nga Znj.Irena Rozajac -Eksperte Ndërkombëtare,derisa trajnimin e ndoqën Zyrtarët e MMPH .

Punëtorit u realizuan me mbështetjen financiare të SIDA’s Suedez .