Me ftesë të IEBGJ, ABGJ merr pjesë në takimin e nëntë , të shteteve anëtare të para anëtarësimit, të mbajtur në Turqi

May 12, 2019

Përfaqësuesit e Agjencisë për Barazi Gjinore me ftesë të Institutit Evropian për Barazi Gjinore po qëndrojnë në vizite pune në Stamboll të Turqisë, ku po marrin pjesë në takimin e nëntë të akterëve nga rajoni, për të diskutuar mënyrat e bashkëpunimit dhe përmirësuar barazinë gjinore në nivel kombëtar dhe rajonal, si dhe për të identifikuar përparësitë dhe për të diskutuar planin e punës për vitin 2019. 

ABGJ prezantoi rreth aktiviteteve për vitin 2018 si dhe për prioritete e vitit 2019. Ku gjatë kësaj periudhe ABGJ ka mbajt punëtorit për hartimin e PKBGJ i cili tanimë veçse është në finalizim, ka mbajt trajnime për Vlerësimin e Ndikimit Gjinor, ka publikuar Ex posti-in e LBGJ, trajnime për PSV, si dhe ka vazhduar me masën afirmative për regjistrimin e pronës së paluajtshme në emër të dy bashkëshortëve edhe për vitin 2019.