Përfaqësuesit e ABGJ-së morën pjesë në Konferencën "Le të kthejme fuqinë për më shumë barazi gjinore"e cila u mbajte ne Bruksel

November 19, 2019

Vitet e krizës, ndikimi në rritje për zërat radikal të anës së djathtë dhe sensi  i “lodhjes gjinore” që kanë patur ndikim në qeveritë e BE-së”- përkushtimi për barazi gjinore. Hulumtimi i ri nga IEBGJ që tregon se Shtetet Anëtare janë duke alokuar më pak vëmendje për strukturat institucionale që kanë ndihmuar që të kufizohet zbrazëtira në mes të grave dhe burrave,

 “Progresi për barazi gjinore nuk mund të merret si dhuratë” tha Virginija Langbakk, Drejtoresshë e IEBGJ-së. “Qeveritë kanë nevojë që të kthejnë fuqinë dhe të ofrojnë burime adekuate për mekanizmat gjinor që këshillojnë bararazinë gjinore”

Derisa të gjitha Shtetet anëtare kanë organe qeveritare të barazisë gjinore, disa anëtarë kanë ulur pozitën në hirearkinë qeveritare dhe i kanë ulur funsionet e tyre. Trendet në dekadën e kaluar kanë rezultuar ne organe të pavarura të barazisë gjnore të shkrihen me organizata anti-diskriminuese.

Përkushtimi për mainstream gjinor është dobësuar që nga viti 2012, me një të katërten e Shteteve Anëtare duke përfrmuar shumë në fushë. Dhe derisa Shtetetet Anëtare kanë metoda dhe mjete për të mbledhur të dhënat e shpërndara, prodhimin dhe shpërndarjen që mungon në disa vende. Kjo mund të jetë e vështirë që të vlerësohet në menyrë adekuate për situtën e barazisë gjinore.

 ‘Nëse ne dojmë të shohim progres, barazia gjinore duhet të ketë sukses të plotë në çdo etepë për procese politke nga mbledhja e të dhënave të shpërndara gjinore deri te veprimet e vlerësimit senzitiv gjinor. Ky qëlllim i mainstream-it gjinor për të cilin Shtetet Anëtar të BE-së jnë të përkushturara që nga viti 1995 kur ata kanë pranuar Platformën e Pekinit për Veprim në Konferencën Botërore të KB-e për Gratë”, tha Barbara Limanovksa, Kordinatore e Programit të Mainstream-it Gjinor të IEBGJ-së.

Raporti vijues ‘ Mekanizmi Institucional për Barazi Gjinore dhe Mainstream Gjinor” krahason të dhënat nga viti 2018 me të dhenat e mbledhura në vitin 2012 për të vlerësuar trended e përkushtimeve qeveritare për barazinë gjinore.