Agjencia për Barazi Gjinore/ZKM për dy ditë me 12 dhe 13 Maj ka mbajt trajnim për Procedurat Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje në Komunen e Gakovës

May 16, 2022
Agjencia për Barazi Gjinore/ZKM për dy ditë ka mbajt trajnim për Procedurat Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje. Trajnimi është mbajt me Policinë e Kosovës në komunën e Gjakovës ,gjithesjtë kanë marr pjesë 22 policë.