September 22, 2023

I mbështetur nga Agjencia për Barazi Gjinore/ Zyra e Kryeministrit dhe UN Women Kosovo , Universiteti i Prishtinës ka hartuar Planin e Veprimit për Barazi Gjinore 2023/24-2025/26

Në përputhje me Statutin e universitetit dhe detyrimet tona ligjore sipas Ligjit për Barazinë Gjinore, Universiteti i Prishtinës ka hartuar Planin e Veprimit për Barazinë Gjinore, që përfshin vitet 2023/24 deri në 2025/26.

Plani i veprimit përfshin:

 Një dokument politikash trevjeçare;

 Një zotim për të trajtuar pabarazinë gjinore;

 Veprime dhe projekte konkrete.

 "Rektori Qerimi nënvizoi rolin e barazisë gjinore si pikë referimi thelbësore brenda BE-së për të gjitha institucionet e arsimit të lartë. Rektori theksoi se ky plan nënkupton një angazhim të prekshëm për të shkuar përtej retorikës së thjeshtë dhe për të ndërmarrë veprime kuptimplota. Më tej, rektori Qerimi theksoi progresin e arritur në këtë drejtim, si me zbatimin e një statuti të ri, ashtu edhe në përbërjen e organeve drejtuese të universitetit".

Plani i Veprimit është hartuar me mbështetjen e Zyrës së UN Women Kosovo dhe Agjencia për Barazi Gjinore/ Zyra e Kryeministrit

Në lidhje me detajet e Planit të Veprimit, vizitoni https://uni-pr.edu/page.aspx