103 - Rreth Abgj | ABGJ

Zyrtarët për Barazi Gjinore në Ministri dhe Komuna


Në ministri:

Zyrtarët për Barazi Gjinore në Ministri 

Raporti Vjetor vjetor i Zyrtares për Barazi Gjinore nga Ministria e Infrastrukturës -2020

Raporti Vjetor vjetor i Zyrtares për Barazi Gjinore nga -Ministria e Mbrojtjes 2020

Raporti Vjetor vjetor i Zyrtares për Barazi Gjinore ngaMinistria e Ekonomisë dhe Ambientit-2020

Raporti Vjetor vjetor i Zyrtares për Barazi Gjinore nga Ministria e Arsimit  dhe e Shkencës -2020

Raporti Vjetor vjetor i Zyrtares për Barazi Gjinore nga Ministria e Puneve te Brendshme -2020

Raporti Vjetor i Zyrtares për Barazi Gjinore nga Ministra e Shëndetësisë  -2020

Raporti Vjetor i Zyrtares për Barazi Gjinore nga Komuna e Hanit të Elezit  -2020

Raporti Vjetor i Zyrtares për Barazi Gjinore nga Komuna e Fushë-Kosovës -2020

Raporti Vjetor  i Zyrtares për Barazi Gjinore nga Komuna e Shtimes  -2020

Raporti Vjetor i Zyrtares për Barazi Gjinore ne ish Ministrine Integrimeve -2020

Raporti Vjetor i Zyrtares për Barazi Gjinore nga Komuna e Drenasi -2020

Plani Vjetor i Zyrtares për Barazi Gjinore nga Komuna e Drenasit -2020

Plani Vjetor i Zyrtares për Barazi Gjinore nga  Komunës së Gjilanit -2020

Raporti i Zyrtares për Barazi Gjinore nga Komuna e Gjilanit -2020

Raporti nga Policia e Kosoves për vitin 2019

Raporti i Zyrtares për Barazi Gjinore nga Agjencia Kadastrale e Kosovës-2017

Raporti  i Zyrtares për Barazi Gjinore në  Ministra e Shëndetësisë -2017

Raporti  i Zyrtares për Barazi Gjinore në  MBPZHR -2017

Raporti  i Zyrtares për Barazi Gjinore nëQendrën e Studentëve të Universitetit të Prishtinës -2017

Raporti  i Zyrtares për Barazi Gjinore në FSK  -2017

Raporti  i Zyrtares për Barazi Gjinore në Ministris së Punve të Brendshme  -2017

Raporti  i Zyrtares për Barazi Gjinore në MKRS  -2017

Raporti  i Zyrtares për Barazi Gjinore në MAPL -2017

Raporti  i Zyrtares për Barazi Gjinore në Ministrin për Komunitete dhe Kthim -2017

Raporti  i Zyrtares për Barazi Gjinore në  Ministrin e Infrastrukturës-2017

Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore në  Ministrin e Infrastrukturës-2017

Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore në MAP-2017

Raporti i punës së Zyrtares për Barazi  Gjinore nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor-2016

Raporti i punës së Zyrtares për Barazi  Gjinore nga Ministria Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimi Rurla -2010-2013

Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore në Ministria e Integrimeve-2016

Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore në MASHT-2016

Ministrinë e Shëndetësis:Janar -Dhjetor 2015

Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore në MASHT-Promovimi i Rezolutes 1325 nga ZBGJ në MASHT-2015

Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore në MAPL-2014

Aktivitet i Sektorit te Policise ( Sektori i grave në Polici )-Kapiten Tahire Haxholli, nga Policia E Kosovës-2014

Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore në Ministrin e Kulturës,Rinisë dhe Sportit-2014

Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore-MASHT-2014

Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore në Ministrin e Kulturës,Rinisë dhe Sportit-2014

Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore në Ministrin e Tregtisë dhe Industrisë

Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore në Ministrin e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

Raport vjetor për Dhunën në Familje i dërguar nga Zyrtarja për Barazi Gjinore në QKUK.

Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore në Ministrinë e Infrastrukturës -2013

Aktiviteti i zyrtares për Barazi Gjinore në Ministrinë e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë- Shënimi i muajt antitrafikim

MKRS-Politikat programore të sportit femërorë 2012

Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore në MASHT-Dita e Vajzave 2013 

MPMS të dhënat e punësimit për vitin 2011

Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore në MZHE

Fletushka e Zyrtares në MAPL për 16 Ditët e Aktivizmit

Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore-MASHT

Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore në  MZHE

Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore në  Ministrin e Infrastrukturës

Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore -Venera Dibra MPB

Aktiviteti i NJDNJ dhe Zyrtares për Barazi Gjinore-MASHT

Grupi Punues për Çështje Gjinore në Arsim  

 

 

Në komuna:

 

Zyrtarët për Barazi Gjinore në Komuna

Buletini Informativ i Zyrtares për Barazi Gjinore nga Komuna e Malisheves-2024

Raporti Vjetor  i Zyrtares për Barazi Gjinore nga Komuna e Malisheves-2020

Raporti Vjetor  i Zyrtares për Barazi Gjinore nga Komuna e Zubin Potokut -2020

Raporti Vjetor  i Zyrtares për Barazi Gjinore nga Komuna e Ranilug -2020

Raporti Vjetor  i Zyrtares për Barazi Gjinore nga Komuna e Skenderaj-2020

Raporti Vjetor  i Zyrtares për Barazi Gjinore nga Komuna e Junik-2020

Raporti Vjetor  i Zyrtares për Barazi Gjinore nga Komuna e Prizrenit -2020

Raporti Vjetor  i Zyrtares për Barazi Gjinore nga Komuna e Mitrovicës -2020

Raporti Vjetor vjetor i Zyrtares për Barazi Gjinore nga Ministria e Infrastrukturës -2020

Raporti vjetor i  Zyrtarës për Barazi Gjinore në Komunën e Prishtinës -2019

Aktiviteti i Zyrtarës për Barazi Gjinore  në Komunën e Kamenices -2018

Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore me rastin e 8 Marsit ditën Ndërkombtare të Gruas në Komunën e Drenasit-2018

Raporti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Dragash -2017

Raporti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Hani Elezit -2017

Raporti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Malishevës-2017

Raporti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Ranilug-2017

Raporti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Gjakovës-2017

Raporti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Skenderaj-2017

Raporti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Mitrovices -2017

Raporti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Kamenices -2017

Raporti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Mitrovices Veriore -2017

Raporti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Lipjanit

Raporti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Viti-2017

Raporti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Drenasit-2017

Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Drenasit-2017

Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Drenasit-2017

Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Drenasit-2017

Raporti i Punës ZBGJ-së Gracanices për Periudhën -2016

Aktiviteti i  Zyrtares për Barazi Gjinore në Komunën e Mamushës-2016

Raporti i Punës i ZBGJ-së Vushtrri për Periudhen Janar-Dhjetor  2016

Aktivitet i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Malishevës- 2017

Raporti i Zyrtares për Barazi Gjinore në Komunën e Prizrenit - Janar – Dhjetor 2016 

Raport i Zyrtares për Barazi Gjinore  me rastin e 16 ditë te aktivizmit - Komunën e Dragshit 2016

Aktiviteti i  Zyrtares për Barazi Gjinore në Komunën e Prishtinës-2016

Aktivitet i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Drenasit- 2016

Aktivitet i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Skenderajt- 2016

Aktivitet i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Dragashit- 2016

Aktivitet i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Mitrovicës - 2016

Aktivitet i Zyrtarit  për Barazi Gjinore në Komunën e Hanit të Elezit  për vitin 2016

Programi mbeshtetës për ujësjellës dhe kanalizime në zonat rurale-2016

Raport i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Mitrovicës për vitin 2015

Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Drenasit-2015

Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Drenasit-2015

Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Fushë Kosovë -2015

Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Gjilanit-2015

Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Drenasit-2014

Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Prizrenit-2014

Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Drenasit-2014

Aktiviteti i  Zyrtares për Barazi Gjinore në Komunën e Prishtinës-2014

Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Prizrenit

Aktiviteti i ZBGJ në Komunën e Shtimes- Regjistrimi i pasurisë së krijuar gjatë jetës martesore në emër të dy bashkëshorteve në Komunën e Shtimes.

Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Drenasit

Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Gjilanit

Zyrtarja për Barazi Gjinore  në Gjilan është shpërblyer nga USAID –DEMI  me mirënjohje për angazhimin e saj në realizimin e projekteve të përbashkëta

Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Vitisë

Studimi mbi proçesin e buxhetimit sensitiv gjinor-Zyrtarja për Barazi Gjinore Komuna e Vitisë

Aktiviteti i Zyrtares për Barazi Gjinore  në Komunën e Vushtrris

Aktiviteti i  Zyrtarit për Barazi Gjinore  në Komunën Shtimes

Aktiviteti i  Zyrtares për Barazi Gjinore në Komunën e Rahovecit

Aktiviteti i  Zyrtares për Barazi Gjinore në Komunën e Prishtinës

Aktiviteti i  Zyrtares për Barazi Gjinore në Komunën e Pejes

Top